Reglement, kosten, inschrijving, leveringsvoorwaarden en klachtenregeling

Toelatingsvoorwaarden

 1. Regelmatige deelname aan een wekelijkse Biodanzagroep geleid door een IBF Biodanza® facilitator.
 2. Biodanza ervaring van 50 uur in de wekelijkse groep.
 3. Vooropleiding HBO opleidings- of denkniveau.
 4. In goede algemene gezondheid verkeren.
 5. Een motivatiebrief voor deelname aan de Biodanza-opleiding tot facilitator.

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat alle voorwaarden en eisen voor het deelnemen aan de opleiding en om te kunnen afstuderen als Biodanza facilitator. Het is belangrijk dat je de inhoud ervan begrijpt en accepteert voordat je je inschrijft.

Download: Schoolreglement

Inschrijving
Als je de beslissing hebt genomen om je in te schrijven voor de Biodanza-opleiding vul je het inschrijfformulier in, onderteken je het en stuur je het aan de directeur van de school, vergezeld van een motivatiebrief.

Download: Inschrijfformulier

Algemene voorwaarden van de betaling
Na je inschrijving komt er een contract van betaling tussen jou en de opleiding. De contractbepalingen en de voorwaarden van betaling kun je hieronder downloaden.

Download: Betalings mogelijkheden en voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

Definitie
Student: degene die de intentie heeft deel te nemen, daadwerkelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een schoolweekend van een SRT Biodanza school in Nederland.
Biodanza Sistema Rolando Toro® School wordt afgekort tot SRT BS.
De International Biocentric Federation is het overkoepelende internationale orgaan van Biodanza dat de kwaliteit van alle Biodanza-opleidingen wil waarborgen en richtlijnen opstelt voor al haar deelnemende Scholen. De International Biocentric Federation wordt hier afgekort met IBF.

Artikel 1
De totstandkoming van het contract
Het contract tussen een student en de SRT BS komt als volgt tot stand:
1) Een (telefonisch) intakegesprek gehouden met de directeur van de SRT BS.
2) De student ontvangt vervolgens de gids met regelgeving van de directeur. Deze leest de student door en ondertekend retour gestuurd aan de directeur van de SRT BS.
3) Ten slotte vult de student het inschrijvingsformulier van de SRT BS in, ondertekent het en stuurt het in, vergezeld van een motivatiebrief.

4) Opdrachtgever, zijnde de student, heeft te allen tijde het recht om tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, de dienst te annuleren, zonder kosten en zonder opgaaf van reden.

Artikel 2
Overtekening
Bij overtekening wordt de student geplaatst op een wachtlijst. Hij of zij wordt naar volgorde van aanmelding geplaatst zodra er ruimte is in de SRT BS.

Artikel 3
De duur van het contract
Het contract heeft een duur van vier en een half jaar indien alle opleidingsweekenden en seminars zijn gevolgd en als alle supervisies (minimaal acht) met goed gevolg zijn afgerond en de monografie is geschreven en gepresenteerd aan de SRT BS.
Ter verduidelijking: De eerste drie jaren bestaan uit 28 opleidingsweekenden en een minimum van drie seminars en een of twee optionele Minotaurus Projecten. Het vierde jaar bestaat uit minimaal acht supervisies die over een periode van vier tot achttien maanden worden gehouden en uit het schrijven en het presenteren van een monografie.

Artikel 4
Prijzen
Een schoolweekend, dat wil zeggen vrijdagavond, zaterdag en zondag heeft de prijs van € 170 , exclusief verblijfskosten.

Artikel 5
Betalingsvoorwaarden en -termijnen
5.1 De student betaalt voor aanvang van het weekend het te betalen bedrag per bank (zie artikel 4). Hiertoe heeft de student vooraf het rekeningnummer van de school ontvangen.

Artikel 6
Annuleringsvoorwaarden en uitsluiting
6.1 Annulering door de student
Na inschrijving heeft de student ten alle tijde het recht om zonder opgave van redenen, het contract te beëindigen, kosteloos, binnen 14 dagen na inschrijving. Indien het schoolweekend binnen deze maand valt is de student verplicht de deelnameprijs van dat weekend volledig te voldoen.

6.2 Annulering door de SRT BS
Indien het aantal deelnemers onder het gestelde minimum ligt van de SRT BS, is de SRT BS gerechtigd het schoolweekend of weekenden af te gelasten. Het staat de SRT BS vrij om te allen tijde de opzet, de inhoud of het programma te wijzigen en het (werk)materiaal te vervangen zonder dat de student daardoor aanspraak heeft op schadevergoeding. De SRT BS zal de student zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven genoemd. In welk geval de student het recht heeft zich binnen twee weken na de in dit artikel genoemde kennisgeving, doch voor aanvang van het schoolweekend per email te annuleren.

6.3 Uitsluiting
De SRT BS heeft het recht onder opgave van redenen, de student voor aanvang van de cursus, training of opleiding van deelname uit te sluiten, in welk geval de student recht heeft op het volledige door deze aan de SRT BS betaalde bedrag.

6.4 In geval van overmacht heeft de Biodanzaschool het recht de training te wijzigen.

Artikel 7
Condities waaronder een schoolweekend niet doorgaat
7.1 Bij ziekte van de docent die dat weekend de les verzorgt. De SRT BS zal in alle ziekte gevallen zijn of haar uiterste best doen vervanging te organiseren en in de meeste gevallen zal dit ook slagen.
7.2 Bij overlijden van een docent of een student. Uitzondering hierop is als de leiding van de SRT BS in overleg met de studenten besluit om het schoolweekend in gepaste stijl wel door te laten gaan.
7.3 Bij calamiteiten zoals, afbranden van de locatie, overstroming van de locatie, een aardbeving.

Artikel 8
Diensten die bij het contract zijn inbegrepen
8.1 Het schoolweekend dat bestaat uit minstens 2 delen theorie van ieder 60 minuten en minstens 4 vivencia’s van minstens 90 minuten.
8.2 Begeleiding van de supervisie door de directeur van de SRT BS of door een bevoegd didactisch docent die aangesloten is de betreffende SRT BS
8.3 Begeleiding van de monografie door de directeur van de SRT BS of door een bevoegd didactisch docent verbonden aan de betreffende SRT BS
8.4 Een jaarlijks evaluatiegesprek gehouden door de directeur of een didactisch docent van de SRT BS. De verslaglegging hiervan ligt als onderdeel van het leerproces in handen van de student. Hiernaast is er ook een verslaglegging van de kant van de opleiding als onderdeel van het voortgangsproces van de student en als kwaliteitswaarborging.

Artikel 9
Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de Biodanza school, haar medewerkers, en docenten.

Artikel 10
Auteursrecht en eigendomsrecht
10.1 Het auteursrecht van Rolando Toro® is in handen van de IBF
10.2 Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de IBF

Artikel 11

Klachtenregeling

Biodanza School wil zo correct mogelijk omgaan met haar studenten. Het is voor ons erg belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening en de wijze waarop wij contact met jou onderhouden.

Wij verzoeken je altijd contact op te nemen met ons, indien je vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn aangaande onze organisatie. Wij hopen op deze wijze het probleem via de gebruikelijke communicatiekanalen te verhelpen. Indien je klachten hebt over onze opleiding dan kun je je rechtstreeks tot de docent wenden. Ingeval je daar niet bij geholpen bent, kun je altijd een officiële klacht indienen bij de School.

Een officiële klacht indienen

Vind je alsnog dat wij ontoereikend hebben gehandeld in onze dienstverlening, of de opleiding heeft niet aan je verwachting voldaan? Dan verzoeken wij je een officiële klacht in te dienen. Uiteraard zullen wij ons erop toeleggen de klacht op te lossen.

De officiële klacht kun je indienen bij:

Diana Zijlmans (directeur)

Merellaan 8

5737PK Lieshout

Biodanza School Eindhoven

Het is eveneens mogelijk de klacht per e-mail in te dienen:

biodanzazuidnederland@online.nl

Je dient het volgende in de officiële klacht te vermelden:

een omschrijving van de klacht;

de naam van de persoon op welke de klacht betrekking heeft;

de datum waarop het feit of de gedraging waar de klacht over gaat, heeft plaatsgevonden;

kopieën van stukken die van belang zijn voor je klacht;

jouw naam, adres en telefoonnummer;

jouw handtekening en de datum van ondertekening.

Wij kunnen de klacht goed behandelen als je deze zo helder en volledig mogelijk omschrijft

en onderbouwt.

Klachten die niet in behandeling worden genomen

Het kan voorkomen dat wij jouw klacht niet behandelen.

Dit is het geval wanneer:

 • jouw klacht al eerder is behandeld en hierover een uitspraak is gedaan;
 • je de klacht later dan drie maanden na het voorval of de gedraging indient.

Je ontvangt binnen zeven werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk, per mail een onderbouwd bericht indien wij jouw klacht niet in behandeling nemen.

Registratie van klachten

Als je een klacht indient wordt deze geregistreerd en minimaal twee jaar bewaard. Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Afhandeling van de klacht

 • Je klacht behandelen we binnen 14 dagen op vertrouwelijke wijze. Wij trachten de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Je wordt binnen 14 werkdagen op de hoogte gesteld indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen. In dat geval zullen wij je een indicatie geven wanneer wij verwachten een verklaring af te leggen.
 • Je ontvangt een schriftelijk bericht als het oordeel is gevormd. Dit bericht bevat een verslag van de klacht, jouw eventuele mondelinge toelichting, het eventuele horen van de betrokken personen, de bevindingen en een voorstel om de klacht op te lossen.
 • Je krijgt 14 werkdagen de tijd om op ons schriftelijke oordeel te reageren. In deze reactie geef je aan of de voorgestelde werkwijze aanvaardbaar is en voor jouw wordt opgelost.
 • Na het ontvangen van je reactie zal de directeur jou, binnen zes weken na ontvangst van de klachtenbrief, schriftelijk in kennis stellen van de definitieve beslissing, de eventuele conclusies die hieraan zijn verbonden en de bevindingen van het onderzoek. Deze termijn kunnen wij, indien noodzakelijk, met vier weken verlengen.Je ontvangt hierover een bericht als dit het geval is.

Beroep

Als de interne klachtenprocedure, zoals hierboven omschreven, niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan informeren wij je over een mogelijke beroepsprocedure.

Je kunt je dan wenden tot:

Arnold van Westerhoven

IJmuidensestraatweg 6, 1971 LA IJmuiden

Telefoon: 0255540330 Mobiel: 0651261945

Werkwijze beroep

De klacht wordt behandeld door Arnold. Hij zal uiteindelijk binnen 4 weken een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht.

Bindend oordeel

Het oordeel is geldend voor de school eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld.