Opleidingsprogramma


Duur en inhoud van het opleidingsprogramma

De opleiding heeft een duur van drie tot vier jaar.

Het eerste jaar van de opleiding is het vormend jaar van de groep waarin de nieuwe deelnemers kunnen toetreden. Aan het einde van het eerste jaar wordt deze groep gesloten voor nieuwe leden.

Het tweede jaar is het hart van de opleiding waarin de groep een verdiepings- en integratie proces aangaat als onderdeel van het leerproces.

Het derde en vierde jaar van de opleiding bestaat uit de methodologie van Biodanza, de praktische sessies onder supervisie en het schrijven en presenteren van een monografie.

 

De opleidingsweekend en studie uren
De opleiding bestaat uit 28 weekend workshops, een minimum van 3 seminars en het Minotaurus Project.  1 keer per maand is er een opleidingsweekend.
Daarnaast is er een studiebelasting van ongeveer 4 uur per week (wekelijkse les volgen, lezen studiemateriaal en verslag weekend schrijven).

Een opleidingsweekend bestaat uit 5 vivencia's en 3 uur theorie verdeeld over een avond en 2 dagen. Op vrijdagavond starten wij met de herhaling van de theorie van de vorige module.

Eerste jaar
1. Definitie en theoretisch model van Biodanza
2. Vitaal Onbewuste en Biocentrisch Principe
3. De Vivencia
4. Biologische aspecten van Biodanza
5. Fysiologische aspecten van Biodanza
6. Psychologische aspecten van Biodanza
7. Mythische en Filosofische voorgangers van Biodanza
8. Identiteit en Integratie
9.
 Trance en Regressie
10. Contact, streling en liefkozing


Tweede jaar
11. Menselijke Beweging
12. Vitaliteit
13. Seksualiteit
14. Creativiteit
15. Affectiviteit
16. Transcendentie
17. Werkingsmechanismen van Biodanza
18. Toepassingen en uitbreidingen van Biodanza
19. Biodanza, Ars Magna
20. Biodanza en Sociale actie
21. De muziek in Biodanza

Derde jaar
22. Methodologie I - Muzikale semantiek
23. Methodologie II -  De Biodanza les 1
24. Methodologie III - De Biodanza les II
25. Methodologie IV - Wekelijks traject en marathon van Biodanza
26. Methodologie  V - De Biodanza groep
27. Methodologie VI -
Criteria om het evolutieve proces in Biodanza te evalueren
28. Methodologie VII - Catalogus van de officiële oefeningen en muziek van Biodanza

3 Theoretisch-vivenciele seminars

In de loop van de opleiding is het vereist om minimaal 3 theoretisch-vivenciele seminars bij te wonen. Deze seminars zijn een aanvulling op de 28 workshops en bieden de mogelijkheid om in de diepte van bepaalde onderwerpen, die betrekking hebben op Biodanza, met een overeenkomstige Vivencia, gekoppeld aan het onderwerp.

Minotaurus Project
De student kan ervoor kiezen om in een of twee Minotaurus projecten deel te nemen als onderdeel van de opleiding. Het Minotaurus Project is ontwikkeld door Rolando Toro als een manier om je eigen angsten te confronteren en de moed hebben om actie te ondernemen. Het Minotaurus Project is optioneel.

Wekelijkse Biodanza Sessie
Op een wekelijkse basis is het verplicht om deel te nemen aan een Biodanza groep, gedurende de eerste drie jaar van de opleiding. De docent van deze groep moet een gekwalificeerd I.B.F. docent zijn.

Schriftelijk verslag
De student krijgt een reader voor elke module en is verplicht om een verslag te schrijven over de theoretische aspecten van elke workshop die wordt bijgewoond. Dit rapport wordt voorgelegd aan de directeur of didactisch docent van de school, die vervolgens beoordeelt en er is om ervoor te zorgen dat de student de belangrijkste theoretische elementen van het thema begrijpt en stuurt het verslag terug naar de student met zijn of haar feedback.

Evaluatie
In de loop van de training zal uw vooruitgang worden geëvalueerd door middel van een interview met de directeur of tutor aan u toegewezen. De evaluatie is om u de hulp en begeleiding, die u nodig heeft, tijdens de opleiding te geven.

Presentie
Het voltooien van de opleiding en het ontvangen van een diploma Biodanza Facilitator vereist dat alle 28 workshops en de verplichte theoretische-vivenciele seminars worden bijgewoond. Vanwege de aard van het opleidingsprogramma, dat gebaseerd is op deelname aan een specifieke groep, is de inzet van de student vereist. Elke afwezigheid moet verantwoord worden.

In het geval van ontbreken van een vereiste workshop, kan de gemiste workshop worden ingevuld in de volgende trainingscyclus van de school. In het geval waar dit niet mogelijk is, kan de student volledig de gemiste workshop in verschillende scholen inhalen, met een maximum van 2 per schooljaar.

De ongerechtvaardigde afwezigheid van de student bij drie of meer achtereenvolgende workshops en/of seminars zullen worden beschouwd als zijnde; opgegeven of verlaten van de opleiding, in welk geval de directeur het recht heeft desbetreffende student te schorsen en registratie in te trekken.

Begeleiding praktische opleiding (derde en vierde jaar)
Om de kwalificatie van Biodanza docent te verkrijgen, is het noodzakelijk om een periode van praktische opleiding te ondernemen, dat houdt in het formeren en faciliteren van een wekelijkse groep. Welke onder toezicht van een aangewezen didactische docent wordt gevolgd.

Na de Methodologie V workshop en na een positief advies van de directeur, wordt aan de student toestemming verleend om te beginnen met de praktische opleiding. Dit wordt gegeven aan de student die voldoet aan de eisen zoals gespecificeerd in het schoolreglement.

Monografie

Aan het einde van de praktische opleiding van de student is men verplicht om een monografie te schrijven, het onderwerp van de monografie kan worden gekoppeld aan een theoretisch of praktisch aspect van de Biodanza opleiding. Het onderwerp, gekozen door de student, moet worden goedgekeurd door de directeur van de school en voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd in het schoolreglement. Als de monografie, eenmaal voltooid is, wordt deze vervolgens verstuurd naar de directeur van de school voor definitieve goedkeuring.

Monografie presentatie
Na voltooiing van de opleiding wordt de student gevraagd om zijn/haar monografie te presenteren aan een commissie, bestaande uit drie Didactische docenten, waarvan de directeur van de school er een van is. Dit moment is voor definitieve goedkeuring en om de titel van Biodanza facilitator te kunnen ontvangen.

Titel van Biodanza Docent geeft recht op:

  • Gebruik van de naam "Biodanza® - Sistema Rolando Toro" en het logo, beiden eigendom van het IBF, altijd op correcte wijze gebruiken bij de toepassing van het Biodanza systeem. Dit recht zal worden toegekend zolang de facilitator de juiste toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro met de orthodoxie praktiseert.
  • De methodologie van het Biodanza® Sistema Rolando Toro in verband brengen met de theorie en de oefeningen, gecreëerd door professor Rolando Toro Araneda en verbinden met het Biocentrisch Principe en het Theoretisch Model uitgewerkt door hem.
  • Overal uitoefenen van het beroep van Biodanza Docent in de wereld.
  • Het creëren van particuliere Biodanza Centra voor wekelijkse Biodanza sessies en/of workshops.
  • Biodanza geven aan groepen in privé- en/of openbare instellingen.
  • Het adverteren van sessies en workshops via de pers of op een andere manier van communicatie.

Titel van Biodanza Facilitator kan worden ingetrokken door de I.B.F. in de volgende gevallen:

  • Onjuiste toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro theorie en methode
  • Niet-naleving van de systematische samenhang in de toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro van de theorie en de methodologie.
  • Ernstig gebrek aan ethisch gedrag ten opzichte van deelnemers, studenten, collega's, de IBF en/of de gemeenschap als geheel.